SCHULDBEKENTENIS

Campagne-kenmerk: ……………………..

SCHULDBEKENTENIS

De ondergetekende:

 

……………………., gevestigd te……………………………….. zoals bij Aygodutch geregistreerd onder referentienummer…………………te dezer zake vertegenwoordigd door…………………geboren op…………te…………….zich legitimerende met……….en ingeschreven in de het kadaster van de Kamer van Koophandel onder nummer:…………………….hierna te noemen de “Ondernemer”;

 

Definities

De onderstaande begrippen hebben in dit document de hieronder toegekende betekenis:

Ondernemer: Ondergetekende, zijnde diegene die heeft verzocht om kapitaalverschaffing in het kader van opgemeld campagne-kenmerk

Investeerders: diegenen zoals in bijlage 1 nader gespecificeerd, die het kapitaal verschaffen aan Ondernemer

Kapitaalverschaffing: het feitelijk giraal overboeken van het kapitaal

Schuldbekentenis: het onderhavige document, dat de rechtsverhouding tussen Ondernemer en Investeerders regelt

AygoDutch: Aygodutch B.V. (KvK 60775785), zijnde het crowdfundingsplatform dat de kapitaalverschaffing tussen Ondernemer en Investeerders in brede zin faciliteert

Stichting Aygodutch: Stichting Derdengelden Aygodutch (KvK 60777974), zijnde de Stichting die het separeren en distribueren van gelden tussen Ondernemer en Investeerders faciliteert

Doorstortingsverklaring: de verklaring van AygoDutch aan Investeerders en Ondernemer, dat het te verschaffen kapitaal door de Ondernemer is ontvangen.

 

Verklaart als volgt:

 1. Ondernemer verklaart aan Investeerders, zoals voornoemd, onder de opschortende voorwaarde van de afgifte van de Doorstortingsverklaring, wegens ter leen ontvangen gelden schuldig te zijn:

Aan alle Investeerders tezamen                                           [€ …]

Gedifferentieerd naar Investeerder:                                   zie bijlage 1

Rentepercentage op jaarbasis:                                             […%]

Looptijd:                                                                                   [… maanden]

Maandbedrag (gelijkblijvend/o.g.v. annuïteit)                [€ …], vervalt voor einde maand

 1. Ondernemer zal al hetgeen door Ondernemer verschuldigd is steeds storten onder de Stichting Derdengelden Aygodutch (KvK 60777974) op rekening nummer………… onder vermelding van het campagnekenmerk. Al hetgeen door Ondernemer in het kader van deze Schuldbekentenis onder de Stichting Derdengelden Aygodutch wordt gestort geldt als een betaling aan alle Investeerders in deze campagne, aan wie de bedragen naar rato van hun investering toe zal komen.
 1. De administratie van de door Investeerders ter leen verstrekte gelden wordt gevoerd door Aygodutch. Enkel de administratie van AygoDutch geldt als volledig bewijs van hetgeen de Ondernemer aan de Investeerders verschuldigd is.
 1. De Ondernemer verplicht zich de lening louter aan te wenden ter financiering van bestanddelen die tot het ondernemingsvermogen behoren of gaan behoren.
 1. Bij niet tijdige en/of niet volledige betaling van een uit hoofde van deze Schuldbekentenis is de Ondernemer een dagelijks opeisbare vertragingsrente verschuldigd gelijk aan het effectieve kredietvergoedingspercentage zoals vermeld op het aflosschema.
 1. Alle kosten welke de Investeerder naar haar oordeel moet maken tot uitoefening van haar rechten en alle verdere kosten waartoe deze geldlening aanleiding mocht(en) geven, zijn voor rekening van de Ondernemer. Onder deze kosten wordt onder andere verstaan: alle in- en buitengerechtelijke kosten zoals eventuele kosten voor rechtshulp, deurwaarders, incassobureau’s en dergelijke.
 1. De hoofdsom minus het eventueel reeds afgeloste gedeelte is met renten, vergoeding en kosten zonder voorafgaande opzegging direct opeisbaar in de gevallen zoals genoemd in de tussen partijen van toepassing verklaarde Algemene voorwaarden, zoals:
  1. Ondernemer de meerderheid van de activiteiten staakt, de onderneming in het geheel staakt, de (dochter)onderneming geheel of grotendeels verkoopt, verhuurt, verpacht of overdraagt; enige toestemming, vergunning of registratie, benodigd door ondernemer of enig van haar groepsmaatschappijen voor het drijven van de onderneming, komt te vervallen, wordt geweigerd of wordt ingetrokken;
  2. Voor of door ondernemer faillissement wordt aangevraagd; ondernemer surseance van betaling aanvraagt of een betalingsregeling met schuldeisers treft;
  3. Ingeval van ontbinding van de ondernemer;
  4. Ondernemer met een niet tot haar groep behorende vennootschap fuseert of onderwerp wordt van zuivere splitsing of (af)splitsing naar een vennootschap, of de zeggenschap in ondernemer anderszins ingrijpend wijzigt al dan niet als gevolg van een aandelenoverdracht aan een niet tot haar groep behorende vennootschap;
  5. Ondernemer enige som ter zake van aflossing of rente, verschuldigd uit hoofde van onderhavige overeenkomst, niet uiterlijk op de vervaldatum voldoet;
  6. Op een aanzienlijk deel van de (bedrijfs)middelen van ondernemer executoriaal beslag wordt gelegd, of indien een daarop gelegd conservatoir beslag niet binnen dertig dagen zal zijn opgeheven casu quo vervallen;
  7. Ondernemer enige wezenlijke op haar, uit hoofde van deze overeenkomst, rustende verplichting niet, niet volledig of niet stipt nakomt;
  8. Ondernemer of haar rechtsopvolger(s) onder algemeen titel is/zijn verplicht Investeerder(s) via Aygodutch terstond in kennis te stellen indien ten minste een van de voornoemde gevallen zich voordoet.
 1. Volledigheidshalve verklaart Ondernemer middels de ondertekening van deze Schuldbekentenis de toepasselijke algemene voorwaarden, versie ………, te hebben ontvangen en kennis te hebben genomen van de inhoud hiervan en deze te hebben begrepen.

Zekerheden en volmacht:

 1. Ondernemer verplicht zich ertoe zekerheid te stellen voor de nakoming van al haar verplichtingen aan haar Investeerders uit hoofde van de ter leen ontvangen gelden, door het ten behoeve van haar Investeerders:
  1. verstrekken van pandrechten op voorraden, inventaris (waaronder voertuigen) en (toekomstige) vorderingen, alles in breedste zin des woords. Hiertoe zullen separate (pand)akte(n) worden opgemaakt.
  2. verstrekken van een borgtocht van €………….., te vermeerderen met rente en kosten, door de heer/mevrouw……….wonende aan de ……….te ……… Hiertoe zal een separate borgstellingsakte worden opgemaakt.
  3. verstrekken van andere zekerheden, ter aanvulling of vervanging van de zekerheden bij 1. en 2., zoals het recht van hypotheek, verpanding huurpenningen, verpanding assurantiepenningen, e.d.
 1. De Ondernemer zal zich onthouden van het verpanden, bezwaren of vervreemden van de te verpanden activa, behoudens voor zover nodig voor de dagelijks gebruikelijke bedrijfsvoering.
 1. De Ondernemer verleent hierbij aan AygoDutch de onherroepelijke volmacht tot het namens hem/haar verrichten van alle handelingen die namens hem/haar nodig zijn voor de totstandbrenging, ondertekening en registratie van bovenbedoelde pandakte, alsmede tot het steeds namens hem/haar opnieuw tot stand brengen, ondertekenen en registreren van (vervolg)verpandingen ter verpanding van (toekomstige) vorderingen op derden, alles ten behoeve van Investeerders en al hetgeen zij uit hofode van de ter leen verstrekte gelden te vorderen hebben of zullen hebben van ondernemer.

De Ondernemer verklaart en garandeert aan AygoDutch en Investeerders steeds tot die verpanding bevoegd te (blijven) zijn.

AygoDutch is ten opzichte van de Ondernemer niet verplicht gebruik te maken van deze volmacht.

Getekend te……………………….. op …………………………………

Ondernemer, voor deze

……………………..……………………………………………………………………………………….

(naam bestuurder)