Procedure na Kapitaalverschaffing (PNK)

Artikel 1. Definities

De onderstaande begrippen hebben de hieronder toegekende betekenis:

Ondernemer: diegene die heeft verzocht om kapitaalverschaffing in het kader van opgemeld campagne-kenmerk

Investeerders: diegenen die zich hebben verbonden tot het verschaffen van kapitaal aan Ondernemer in het kader opgemeld campagne-kenmerk

Kapitaalverschaffing: het feitelijk giraal overboeken van het kapitaal door Investeerders in het kader opgemeld campagne-kenmerk

Schuldbekentenis: de schriftelijke schuldbekentenis die de Ondernemer tegenover de Kapitaalverschaffing aan Investeerders zal afgeven, die de rechtsverhouding tussen Ondernemer en (ieder der) Investeerders zal beheersen en die alsdan door (ieder der) Investeerders bij voorbaat als aanvaard wordt geacht

AygoDutch:  Aygodutch B.V. (KvK 60775785), zijnde het crowdfundingsplatform dat de kapitaalverschaffing tussen Ondernemer en Investeerders in brede zin faciliteert

Stichting Aygodutch: Stichting Derdengelden Aygodutch (KvK 60777974), zijnde de Stichting die het separeren en distribueren van gelden tussen Ondernemer en Investeerders faciliteert

Stichting Zekerheden Aygodutch: Stichting die namens de investeerders waakt over de zekerheden die geldnemers verstrekken aan de Stichting ter dekking van de gevraagde geldlening.

PNK:  de voorwaarden waarin de procedure en onderlinge rechtsverhoudingen worden geregeld die geldt na Kapitaalverschaffing

Artikel 2. Toepasselijkheid en verbondenheid

 1. De PNK is te allen tijde van toepassing op a) de rechtsverhouding tussen de Investeerders onderling, b) de rechtsverhouding tussen (ieder der) Investeerders en AygoDutch, c) de rechtsverhouding tussen (ieder der) Investeerders en Stichting AygoDutch, waarbij al deze de betrokken partijen (zonodig ten opzichte van elkaar als derden) bovenbedoelde rechtsverhoudingen onderling over en weer accepteren en aanvaarden.
 2. Door de Kapitaalverschaffing verbinden en bekrachtigen Investeerders de inhoud en toepasselijkheid van de PI (nogmaals, of voor zover nodig alsnog);
 3. Steeds zal gelden de PNK-versie zoals deze van toepassing is ten tijde van de Kapitaalverschaffing, derhalve met terzijde stelling van eventuele eerdere of andere toepasselijke PNK-versies. Voor zover nodig om te komen tot een uniforme en meest actuele versie voor alle Investeerders heeft AygoDutch tot aan het moment van de Kapitaalverschaffing het recht iedere PNK die voor enige individuele Investeerder mocht gelden te wijzigen.

Artikel 3. Procedure reguliere Inning (opdracht)

 1. Investeerders geven door Kapitaalverschaffing ieder voor zich aan AygoDutch de opdracht en volmacht zoveel als mogelijk namens hen zorg te dragen voor en toe te zien op de reguliere voldoening van alle verplichtingen door Ondernemer aan de Investeerders zoals die voortvloeien uit de Schuldbekentenis, waaronder in ieder geval de rente- en aflossingsverplichtingen.
 2. Conform de Schuldbekentenis zal de Ondernemer tot aan het moment van algehele aflossing al hetgeen de Ondernemer aan Investeerders verschuldigd is, steeds enkel en uitsluitend bevrijdend kunnen betalen door te storten onder de Stichting Derdengelden Aygodutch (KvK 60777974), evenals zal gelden dat Investeerders slechts uitsluitend betaling zullen verlangen aan de Stichting Derdengelden Aygodutch.
 3. Al hetgeen door de Stichting Derdengelden AygoDutch voor de Investeerders ontvangt, geldt als een betaling aan de gezamenlijke Investeerders in deze campagne, die de door de Stichting Derdengelden AygoDutch ontvangen bedragen steeds zoveel mogelijk gelijktijdig en naar rato van hun investering zullen ontvangen. Ook voor het overige geldt, voor zover nodig, dat al hetgeen de Ondernemer uit hoofde van de Schuldbekentenis betaalt (ongeacht hoe, hoeveel en aan wie), in de onderlinge verhouding tussen Investeerders gelden als een betaling aan de gezamenlijke Investeerders, die aan de Investeerders zal toekomen (verdeeld wordt) naar rato van hun investering.
 4. De administratie terzake van de door Investeerders geïnvesteerde gelden wordt voor Ondernemer en Investeerders gevoerd door AygoDutch Enkel de administratie van AygoDutch geldt steeds als volledig bewijs van de stand der verplichtingen tussen de Investeerders en de Ondernemer. Inzage in de administratie geschiedt naar de discretie van AygoDutch.

Artikel 4. Incassoprocedure (opdracht)

 1. Bij niet of niet tijdige nakoming door Ondernemer zal AygoDutch, bij wijze van opdracht door en namens ieder der Investeerders, naar eigen beste inzicht een incassoprocedure volgen, dat er steeds eerst en vooral op gericht is de Ondernemer in der minne te bewegen alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.
 2. AygoDutch zal bij de uitvoering van voornoemde incassoprocedure een goedkeurend besluit behoeven van de Investeerders, alvorens de navolgende handelingen in te zetten:
  1. het tussentijds beëindigen en direct opeisbaar maken van het verschafte kapitaal met nevenvorderingen;
  2. het in rechte betrekken van de Ondernemer;
  3. het aanvragen van het faillissement van de Ondernemer
  4. het uitoefenen van de pandrechten van de Investeerders (bijvoorbeeld door het aanschrijven van debiteuren, of het in vuistpand nemen van roerende zaken)
  5. het namens de gezamenlijke Investeerders aangaan van schikkingen.
 3. De goedkeuring van de Investeerders zal zijn verkregen indien, naar keuze van AygoDutch:
  1. in een vergadering, tenminste de helft van de ter vergadering verschenen Investeerders vóór het voorstel van AygoDutch heeft gestemd, die tevens tenminste 25% van het geïnvesteerde kapitaal vertegenwoordigen. Zulks in een vergadering waarvoor iedere Investeerder door AygoDutch langs elektronische weg is opgeroepen op het e-mailadres dat gekoppeld is aan het account van Investeerder bij AygoDutch, met een oproepingstermijn van tenminste 8 dagen onder gelijktijdige mededeling van tijd, plaats en de agendapunten c.q. voorgenomen besluiten.
  2. het voorgenomen besluit, of besluiten, door AygoDutch langs elektronische weg gemotiveerd aan alle Investeerders op het e-mailadres dat gekoppeld is aan het account van Investeerder bij AygoDutch is voorgelegd en tenminste 75% van de Investeerders binnen 10 dagen daarop per e-mail aan AygoDutch heeft gereageerd, en 50% van de Investeerders die tevens tenminste 25% van het geïnvesteerde kapitaal vertegenwoordigen, expliciet en onvoorwaardelijk vóór het voorgestelde besluit hebben gestemd.
 4. Bij het ontbreken of uitblijven van een goedkeurend besluit heeft AygoDutch steeds het recht:
  1. een aangepast besluit in stemming te brengen,
  2. het incassotraject zoals bedoeld in dit artikel te staken, waarna iedere Investeerder individueel enig incassotraject op zich mag nemen, zij het steeds met inachtneming van artikel 3.
 5. AygoDutch heeft het recht de incasso geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan een derde partij. Incassokosten (gerechtelijk of buitengerechtelijk) die AygoDutch alsdan maakt bij derden, zullen steeds door Investeerders (hoofdelijk) aan AygoDutch worden vergoed, en bovendien eerst uit gelden die zich onder dit campagnekenmerk bevinden onder de Stichting AygoDutch. Stichting AygoDutch zal hiertoe op eerste verzoek van AygoDutch een door AygoDutch voorgeschreven bedrag tot een maximum van 15% van de totale Kapitaalverschaffing onder zich dienen te houden. De incassokosten zullen zoveel mogelijk op de Ondernemer worden verhaald. De verhaalde kosten komen dan toe aan de Investeerders.

Artikel 5. Procedure Verpanding(svolmacht)

Investeerders geven bij deze ieder voor zich aan AygoDutch de volmacht om (steeds) namens hen gezamenlijk, derhalve altijd in gelijke rang, pandrechten te aanvaarden, zoals bedoeld in de Schuldbekentenis, die door de Ondernemer (dienen te) worden aangeboden tot meerdere zekerheid van de verplichtingen van de Ondernemer aan de Investeerders. Meer in het bijzonder houdt de volmacht tenminste in het namens ieder van hen verrichten van alle handelingen die nodig zijn voor de totstandbrenging, ondertekening en registratie van bovenbedoelde pandakte, alsmede tot het steeds namens hem/haar opnieuw tot stand brengen, ondertekenen en registreren van (vervolg)verpandingen ter verpanding van (toekomstige) vorderingen op derden, alles ten behoeve van Investeerders en voor al hetgeen zij uit hoofde van de Schuldbekentenis te vorderen hebben of zullen hebben van Ondernemer. Iedere Investeerder zal zich onthouden om anders dan gezamenlijk via AygoDutch in het kader van een incassoprocedure, enig pandrecht uit te oefenen.

Artikel 6. Slotbepalingen

 1. Investeerders zullen zich te alle tijde gedragen met inachtneming van het uitgangspunt dat hun belangen beter geacht worden te zijn gediend bij een optreden als eenheid, dan wanneer Investeerders elkaar ieder voor zich als schuldeisers gaan beconcurreren.
 2. Het is AygoDutch toegestaan de opdracht van Investeerders over te dragen aan een derde, waarmee Investeerders en overige partijen reeds nu voor alsdan mee instemmen.
 3. AygoDutch en/of de Stichting zijn nimmer jegens Investeerders aansprakelijk voor zover hun Kapitaalverschaffing eventueel en onverhoopt uiteindelijk geheel of gedeeltelijk onafgelost blijft.
 4. Investeerders vrijwaren AygoDutch hoofdelijk voor iedere aansprakelijkheid die mocht voortvloeien uit de uitoefening van de bovenbedoelde incasso- of verpandingsvolmacht, behoudens bij opzet of aan opzet grenzende grove schuld.
 5. De hier vastgelegde rechtsverhoudingen zijn één en ondeelbaar. Iedere partij doet afstand van hun recht tot ontbinding.

©AygoDutch