Veel gestelde vragen

Wij bestaan nog niet zo lang als andere platforms dus je vraag is plausibel. Aygodutch heeft een ontheffing (nr 19000024) van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op grond van artikel 4:3, vierde lid van de Wft voor het bemiddelen in opvorderbare gelden. Hierbij zijn H.G van Rijn, H.R.M Rietmeijer en T. Vis als dagelijkse beleidsbepalers van Aygodutch B.V. door de AFM getoetst op betrouwbaarheid op basis van artikel 2, eerste lid BGfo en artikel 4:10, eerste lid Wft.

Een lening wordt aangegaan tussen de ondernemer en de investeerder; Aygodutch is slechts faciliterend. Aygodutch werkt met een stichting derdengelden. Alle betalingen van de investeerders worden gedaan op de derdenrekening van de stichting. Ook de maandelijkse aflossing en rente betalingen komen binnen op de derdenrekening. Het geld wat op de derdenrekening staat behoort niet tot het vermogen van Aygodutch en is daarmee veilig. Verder is de tariefstructuur bij Aygodutch zo ingericht dat anderen de incassering en doorbetaling van de maandelijkse termijnen over kunnen nemen indien Aygodutch niet meer zou bestaan. Zie tarieven.

Het antwoord is Ja! Er bestaat een mogelijkheid dat je jouw geld kwijtraakt. Wij doen er echter alles aan om deze risico’s te minimaliseren. Alvorens een project op de website wordt geplaatst worden zowel de ondernemer als zijn onderneming uitvoerig getoetst. Dit gebeurt enerzijds op basis van het verleden maar vooral op basis van de haalbaarheid van de prognoses. Daarnaast heeft Aygodutch samen met meerdere curatoren een ingenieuze zekerhedenconstructie opgezet om, in geval van wanbetaling, zoveel mogelijk geld voor de investeerder terug te krijgen.

Indien een onderneming/ondernemer zich gedurende enige tijd niet aan haar verplichtingen houdt, zal Aygodutch de investeerders voorleggen om de lening op te eisen of andere maatregelen te nemen. De te nemen route zal bepaald worden aan de hand van een stemming waarbij de procedure vastligt conform de volmacht van de investeerders. In deze volmacht is tevens opgenomen wanneer en hoe er besluiten genomen kunnen worden. Aygodutch zal het besluit dan ten uitvoer brengen en de kosten hiervan op de ondernemer verhalen. Meestal zal dit betekenen dat de zekerheden uitgewonnen worden. Middels de verkregen zekerheden tracht Aygodutch de investeerders zo hoog mogelijk te plaatsen in de rangorde bij een eventueel faillissement. De vereiste registratie van deze zekerheden worden middels een volmacht van investeerders wekelijks geregistreerd bij de belastingdienst.

De investeerder is verplicht binnen 5 dagen na het verzoek daartoe zijn investering over te maken op de derdenrekening. Een project komt in principe 90 dagen op de site. Is die periode voorbij en het project is nog niet vol dan vervalt de verplichting van de toegezegde investering.

Met het oog op de procedure ingeval van wanbetaling wenst Aygodutch zekerheden welke snel in liquiditeiten zijn om te zetten. Een prive aansprakelijkheid is dit niet. Verder dient een privé borgstelling wel effect te hebben. Indien een ondernemer een privéborgstelling tekent die vele malen hoger ligt dan zijn vermogen is dit een zekerheid met weinig waarde. Meestal zullen de zekerheden bestaan uit zakelijke zekerheden met een privéborgstelling die zodanig gekozen is zodat het effect optimaal is.

Dat is heel simpel. Ga naar “start een campagne” en vul dit beknopte formulier in. Druk op verzenden en je krijgt binnen een paar minuten een mail met daarin alle benodigde gegevens opgesomd.

Ga naar een project dat je wilt ondersteunen. Vul het investeringsbedrag in en druk op “investeer”. Je krijgt vervolgens een overzicht en druk op “investering bevestigen”. Vul al je gegevens in; je maakt daarmee automatisch een account aan. Indien je al een account hebt log dan in en je gegevens zijn ingevuld. Ga naar “investering plaatsen” en binnen een paar minuten ontvang je een bevestigingsmail.

Ten eerste: het moet niet het mag! Wij vinden het belangrijk, dat indien het onverhoopt toch niet goed mocht gaan met een onderneming, de investeerder zoveel mogelijk terug krijgt van zijn investering. De procedure rond zekerheden is niet zo simpel als het lijkt. Meestal betreft het een stil pandrecht op vorderingen (3:238BW) en/of een bezitloos pandrecht op activa (3:237BW). Voor vestiging van deze pandrechten middels een onderhandse akte is registratie bij de belastingdienst een vereiste. Het pandrecht komt pas tot stand na registratie.

Wat betreft de vorderingen, (dit is het mooiste pandrecht) geldt dat alleen de vorderingen die op het moment van registratie aanwezig zijn, kunnen worden verpand. Het is dus belangrijk om deze registratie regelmatig te doen. Uiteraard willen wij de investeerder niet hiermee belasten en middels de volmacht registeren wij, zeker in de beginfase van een project, deze vorderingen wekelijks. (bij goede bedrijfsresultaten kan dit later maandelijks worden).

Verder voorkomt de volmacht dat er een rangorde (verschillende rechten op de gelden) ontstaat tussen de investeerders onderling. Investeerders spreken middels deze volmacht af dat de gelden die na uitwinning van de pandrechten vrijkomen verdeeld worden naar rato van hun investering.

Als laatste wordt in de volmacht afgesproken wat de stemrechten zijn inzake de uitwinning van de zekerheden en dit kan per project verschillend zijn. We willen voorkomen dat naasten van de ondernemer een beslissende stem hebben en deze uitoefenen op niet zakelijke motivatie.