En dan?……Dan gaat het toch mis!

Is investeren in crowdfundingprojecten risicoloos? Nee, zeker niet. Er bestaat altijd een kans dat je jouw geld kwijtraakt als gevolg van een faillissement van de onderneming. Een dergelijk situatie noemen we een “default”

Hoe gaat Aygodutch om met een default?

Aygodutch wenst voor de investeerders de meest optimale zekerheden. Het is tenslotte de ondernemer die het risico van ondernemen wenst aan te gaan en niet de investeerder. Deze zekerheden kunnen bestaan uit het recht van eerste hypotheek op een registergoed, een (eerste) pandrecht op alle vorderingen, vaste activa en voorraden, alsmede een (privé) borgtocht of hoofdelijke aansprakelijkheid.

Komt de ondernemer zijn betaalverplichtingen niet na en er geldt een recht van hypotheek, dan mag Aygodutch als hypotheekhouder het registergoed gedwongen verkopen, een uitspraak van een rechter is hierbij niet nodig.

Voor het pandrecht geeft de ondernemer in de schuldbekentenis een volmacht aan Aygodutch om de procedure omtrent de zekerheden te regelen. Ook iedere investeerder afzonderlijk geeft Aygodutch de volmacht om deze zekerheden namens hen te registeren. Dit registeren gebeurt middels een pandakte die wekelijks door de belastingdienst wordt voorzien van een sticker met handtekening.

In de volmacht is tevens opgenomen hoe de investeerders met elkaar omgaan en de vrijgekomen gelden bij uitwinning van de pandrechten verdeeld worden naar rato van de investering. Alleen zo voorkomen we dat er een rangorde ontstaat onder de investeerders

Wat is rangorde en waarom is dit zo belangrijk?

Het is heel simpel. Hoe hoger de rang van de schuldeiser, des te meer kans dat hij zijn vordering voldaan krijgt. Hieronder staat de rangorde vereenvoudigd, in verband met de leesbaarheid, weergegeven.

De hoogste in rangorde zijn de seperatisten vervolgens komen de preferente schuldeisers en dan de concurrente schuldeisers. De seperatisten zijn de schuldeisers met een zakelijk zekerheidsrecht zoals hypotheek en het hierboven genoemde pandrecht. Deze schuldeisers hebben rechtstreeks verhaal op het vermogen van de schuldenaar en kunnen handelen alsof er geen faillissement is. Alleen de fiscus heeft een voorrecht op de zogenaamde bodemzaken (roerende zaken die staan op de bodem van de belastingschuldige en daar ook dienstbaar aan zijn. Lees: machines en inventaris en geen voorraad en debiteuren). De preferente schuldeisers zijn het UWV, belastingdienst, werknemers met een loonvordering van voor het faillissement en leveranciers met een verrekenrecht (zijn zowel debiteur als crediteur), eigendomsvoorbehoud en recht van reclame. De concurrente schuldeisers zijn de andere schuldeisers en krijgen in de praktijk niets of slechts een klein gedeelte van hun vordering en staan bijna onderaan in de rangorde. Helemaal onderaan staan de post-concurrente schuldeisers zoals de aandeelhouders.

Investeerders in projecten van Aygodutch zijn seperatisten. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat ondernemingen met bankfinancieringen vaak het eerste pandrecht aan de bank vergeven hebben en men dus na de bank komt; het zogenaamde tweede pandrecht.

Borgtocht

Bij een borgtocht verbindt een derde zich tot nakoming van de verplichtingen. De borg is hierbij niet medeschuldenaar en kan slechts aangesproken worden indien de schuldenaar in gebreke blijft. Bij hoofdelijke aansprakelijkheid is er geen sprake van een zekerheidsstelling maar van een medeschuldenaar die voor het geheel aansprakelijk is. Bij een eenmanszaak en een vennootschap onder firma is/zijn het de ondernemers die de lening aangaan en dus automatisch hoofdelijk aansprakelijk.

Procedure:

 1. Indien een maandtermijn niet op de afgesproken datum binnen is bij de stichting derdengelden Aygodutch neemt Aygodutch binnen twee werkdagen contact op met de geldlener.
 2. Geldlener krijgt vervolgens 5 werkdagen de tijd alsnog aan zijn verplichting te voldoen.
 3. Indien blijkt dat geldlener structureel niet aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen wordt dit voor de doorbetaaldatum aan de investeerder(s) bekend gemaakt.
 4. Aygodutch zal zich op de hoogte laten brengen van de reden van niet betaling en dit binnen 5 werkdagen rapporteren aan de investeerders. Tevens zal Aygodutch mogelijke oplossingen aandragen. Investeerders worden hierbij tevens uitgenodigd hun zienswijze op het geheel kenbaar te maken. Tevens zal Aygodutch de geldlener namens de investeerders een ingebrekestelling sturen.
 5. Tien dagen na de in punt 4 genoemde rapportage zal Aygodutch een (elektronische) vergadering organiseren waarbij toestemming gevraagd wordt voor:
  1. Het uitwinnen van de zekerheden, of
  2. Het aanspannen van een rechtszaak, of
  3. Het aanvragen van het faillissement, of
  4. Het namens de gezamenlijke Investeerders aangaan van schikkingen.

De goedkeuring zal zijn verkregen in een vergadering, waarbij tenminste de helft van de ter vergadering verschenen Investeerders vóór een voorstel heeft gestemd, die tevens tenminste …% (afhankelijk van de grootste individuele investeerder) van het geïnvesteerde kapitaal vertegenwoordigen. Dit in een vergadering waarvoor iedere Investeerder door AygoDutch is opgeroepen bij gewone brief, met een oproepingstermijn van tenminste 8 dagen onder gelijktijdige mededeling van de agendapunten. Evenwel kan Aygodutch ervoor kiezen bovengenoemde stemming elektronisch (middels mail) te doen waarbij bovengenoemde besluitvorming zal gelden.

 1. Aygodutch zal namens de investeerders uitvoering geven aan het beslotene waarbij Aygodutch investeerder op de hoogte zal houden van de vorderingen. Deze rapportage zal minimaal 1 keer per maand geschieden.
 2. Alle kosten hieromtrent zullen zoveel mogelijk verhaald worden op de ondernemer. Mocht dit niet mogelijk zijn dan zullen slechts de extern gemaakte kosten (advocaat, incassobureau, griffierechten) in rekening gebracht worden bij de investeerder naar rato van zijn investering)
 3. Aygodutch en investeerders (dienen te) beseffen dat bovengenoemde procedure (negatief) van invloed kan zijn op de toekomst van de onderneming/ondernemer en met name op de terugbetaalcapaciteit hiervan. Alle informatie hieromtrent zal daarom slechts met direct betrokkenen of eigen adviseurs gedeeld worden en op geen enkele wijze openbaar gemaakt worden tenzij de uitvoering van het besluit van de investeerders dit noodzakelijk maakt.

Vragen? Stel ze via ons e-mailadres: info@aygodutch.com