Algemene voorwaarden Aygodutch

 


Artikel 1. Begrippen en toepassing

 

Aanbod het geheel van gewenst kredietbedrag en de (financiële) tegenprestatie welke de ondernemer aanbiedt aan potentiële investeerders. De voornoemde tegenprestatie dient minimaal te bestaan uit rente en aflossing van de kredietsom.
Account de inschrijving van investeerder bij Aygodutch.
Aflossingscapaciteit de mogelijkheid van ondernemer om het kredietbedrag en de daarmee samenhangende maandelijkse termijnen uit de bestaande cashflow af te lossen.
Aygodutch onderneming actief op het gebied van crowdfunding. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60775785 en kantoorhoudende aan de Weena 505, 3013 AL te Rotterdam. Onder Aygodutch wordt tevens verstaan haar aandeelhouders en/of medewerkers.
Campagne het geheel van activiteiten met als doel het project onder de aandacht te krijgen van potentiële investeerders.
Gebruiksrecht het recht van zowel de investeerder als de geldlener om gebruik te mogen maken van de faciliteiten van het Platform.
Inschrijving of inschrijven de handeling waarmee investeerder verklaart onder de voorwaarden van de overeenkomst van geldlening een lening op basis van het profiel beschikbaar te willen stellen ter realisatie van dat project.
Investeerder een natuurlijk en/of rechtspersoon die liquide middelen ter beschikking stelt ter realisatie van een projectvoorstel.
Investeringsbedrag het bedrag dat de investeerder wenst te investeren in ieder project.
Kredietsom het totale bedrag dat de ondernemer leent van investeerder(s).
Ondernemer een rechtspersoon welke middels het platform een of meerdere projectvoorstellen plaatst op het platform na toestemming van Aygodutch.
Partijen Aygodutch, investeerder en/of ondernemer gezamenlijk te noemen.
Platform de website van Aygodutch, die een gestructureerde mogelijkheid biedt voor investeerders en geldleners om met elkaar in contact te treden en een tot een transactie van geld lenen en/of uitlenen te komen. *
Profiel omschrijving van de onderneming/ondernemer met daarin de product- /marktcombinaties, financiële resultaten van de afgelopen jaren, prognose voor de komende drie jaren alsmede een precieze omschrijving van de bestemming van de   gevraagde kredietsom.
Project het geheel of deel van een activiteit of activiteiten binnen een onderneming   waarvoor liquiditeiten benodigd zijn en welke op het platform geplaatst wordt.
Registratie de verplichte handeling op de website door investeerder, waarbij bepaalde gegevens dienen te worden verstrekt alvorens toegang wordt verkregen tot het besloten deel van het platform.
Schuldbekentenis ondertekende verklaring waarin de ondernemer erkent de kredietsom schuldig te zijn aan de investeerder(s).

Artikel 2. Algemeen

2.1             Aygodutch biedt een platform aan waar geregistreerde leden elkaar virtueel kunnen “ontmoeten” en waar investeerders de mogelijkheid wordt geboden om diverse projecten financieel te ondersteunen.

 • De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen tussen Aygodutch (althans haar rechtsopvolger(s) en investeerder, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk is of wordt afgeweken in afzonderlijke voorwaarden tussen partijen. In ieder geval zullen als rechtsverhoudingen gelden de bemiddelingswerkzaamheden van Aygodutch tussen een ondernemer en een (groep van) investeerders als nader omschreven in artikel 1 en het daarmee samenhangende gebruiksrecht en ieder (ander) gebruik van de website en het platform door investeerder en op alle daarmee verband houdende door Aygodutch te leveren gebruiksrechten op software en/of diensten aan investeerder.
 • In geval van strijdigheid tussen bepalingen op de website, in de overeenkomst van geldlening en deze algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen in de navolgende volgorde, waarbij het eerstgenoemde zal prevaleren over de later genoemde: 1. algemene voorwaarden, 2. overeenkomst van geldlening 3. website, tenzij in de overeenkomst van geldlening en/of de website uitdrukkelijk wordt aangegeven dat er van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken.

Artikel 3. Proces

3.1            Proces investeerder

3.1.1         Alvorens investeerder gebruik kan maken van het platform, dient een account aangemaakt te zijn op het platform. Dit account geeft tevens toegang tot de niet openbare gedeeltes van het platform. Investeerder verplicht zich de juiste en geen misleidende informatie te verstrekken. Investeerder dient minimaal 18 jaar oud te zijn. Investeerder verplicht zich tevens om indien zijn gegevens veranderen, dit terstond mede te delen aan Aygodutch. Investeerder draagt volledige verantwoordelijkheid aangaande het account en het gebruik daarvan. Het aangemaakte account op het platform is strikt persoonlijk. Investeerder verplicht zich hiermede dat hij alle gegevens van het niet openbare gedeelte die hem bekend worden of bekend zullen worden als strikt vertrouwelijk te behandelen.

 • Op het platform staan verschillende projecten van ondernemers. Middels het account kan investeerder via het platform anoniem bekendmaken voor hoeveel hij wenst te investeren in een betreffend project. Middels deze bekendmaking verklaart investeerder tevens akkoord te zijn met de schuldbekentenis welke door ondernemer getekend dient te worden en verklaart investeerder met het aanbod van ondernemer akkoord te zijn.
 • Investeerder is zelf verantwoordelijk (zowel tegenover Aygodutch als tegenover derden) en aansprakelijk voor alle activiteiten die worden verricht via zijn of haar account.
 • Investeerder onderkent dat invoeren van het wachtwoord en overige benodigde accountgegevens gelijk gesteld dient te worden met het plaatsen van een elektronische handtekening en dat berichten die worden verstuurd vanaf zijn account worden geacht door investeerder zelf te zijn ondertekend.
 • Aygodutch is te allen tijde bevoegd de functionaliteiten van het platform te wijzigen.
 • Middels het platform kan investeerder zich op de hoogte stellen wat betreft de voortgang van het project aangaande het benodigde kapitaal. Indien de benodigde kredietsom niet gehaald wordt, vervalt het project alsmede de verbintenissen inzake de toegezegde financiering van de investeerder(s) van het betreffende project.
 • Indien de benodigde gelden zijn toegezegd, ontvangt investeerder een mail van Aygodutch met het verzoek het investeringsbedrag binnen 5 dagen over te maken op een aangegeven rekeningnummer van Stichting Derden Gelden Aygodutch. Indien het door investeerder toegezegde investeringsbedrag niet binnen de gestelde termijn(en) is ontvangen door Stichting Derden Gelden Aygodutch, is investeerder in verzuim door het enkel verloop van de termijn, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval is de overeenkomst van geldlening van rechtswege ontbonden jegens investeerder en is investeerder een direct opeisbare boete van 10% van de door hem toegezegde middelen/investering/kredietsom verschuldigd aan Aygodutch (met een minimum van 250,-), waaronder doch niet uitsluitend het recht op volledige schadeloosstelling voor geleden schade en gemaakte kosten als gevolg van de niet-nakoming, met inbegrip van doch niet beperkt tot alle juridische en/of buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente.
 • De gelden zullen aan de ondernemer beschikbaar worden gesteld zodra van alle investeerders, alle gelden door Stichting Derden Gelden Aygodutch ontvangen zijn. Er wordt geen rente vergoed over de periode dat de gelden op de rekening van Stichting Derden Gelden Aygodutch staan. Stichting Derden Gelden Aygodutch verplicht zich om het totaalbedrag zo spoedig mogelijk over te boeken aan de ondernemer.
 • Aygodutch is op geen enkele manier verantwoordelijk voor schade ontstaan uit de mogelijke vertraging in de uitbetaling van kredietsom, welke veroorzaakt wordt door het uitblijven van de investeringsbedragen.
 • Terugbetaling van de kredietsom aan investeerder(s) geschiedt conform de voorwaarden van de schuldbekentenis. In deze bekentenis is opgenomen dat ondernemer de kredietsom in maandelijkse termijnen via de Stichting Derden Gelden Aygodutch terugbetaalt aan investeerder(s). De betaaltermijnen die vermeld zijn in de schuldbekentenis zijn fatale termijnen.
 • Gedurende de looptijd van de lening zal Aygodutch de rente en aflossing maandelijks incasseren bij de ondernemer. Aygodutch zal binnen 1 maand de rente en aflossing naar rato van het geïnvesteerde belang doorstorten op de bankrekening van investeerder(s). Stichting Derden Gelden Aygodutch stort deze maandelijkse termijnen terug op het Nederlandse bankrekeningnummer vanwaar de investering is gedaan.
 • Bij het niet nakomen door de ondernemer van haar verplichtingen jegens investeerder(s), volmachtigt investeerder nu reeds Aygodutch
 • Investeerder erkent dat de geïnvesteerde bedragen zijn blootgesteld aan het risico dat ondernemer in betalingsproblemen en/of insolventie kan komen te verkeren. Investeerder beseft dat indien een dergelijke situatie zich voordoet er mogelijk geen betalingen van ondernemer ontvangen worden en dat de mogelijkheid bestaat dat het geïnvesteerde bedrag verloren gaat.
 • Investeerder is zich ervan bewust dat het gaat om investeringen met een hoog risico. Investeerder garandeert dat hij niet zal investeren met geleend geld. Aygodutch, adviseert investeerder slechts een verantwoord deel van zijn vermogen te investeren in leningen en deze over meerdere projecten te verspreiden.

Verplichtingen investeerder:

3.2.1         Investeerder verplicht zich om alvorens tot investering in het project over te gaan, zich goed op de hoogte te (laten) stellen van de regels en risico’s omtrent crowdfunding. Investeerder is zich ervan bewust dat een project, benodigde financiering, rente en aflossing een aanbod is van de ondernemer en dat Aygodutch geen enkele verantwoordelijkheid daarover draagt en daarover niet adviseert.

 • Het is investeerder niet toegestaan, als zijnde natuurlijk c.q. privépersoon en niet handelende uit hoofde van een beroep of bedrijf, om meer dan 100 leningsovereenkomsten af te sluiten.

Investeerder is op de hoogte van het feit dat het totaal te investeren bedrag, verspreidt over meerdere projecten minder risicovol is dan dit totaal te investeren in één project. Indien een natuurlijk cq privepersoon meer dan €5.000,– wil investeren in één project zal er altijd een contact tot standkomen tussen investeerder en Aygodutch waarbij deze laatste nogmaal wijst op de risico’s.

Iedere nieuwe consument die meer dan € 500,- gaat investeren via het platform dient – conform AFM eisen – een crowdfunding-investeerderstoets af te nemen. Vervolgens volgt er nog een beperktere toets wanneer het totaal geïnvesteerde bedrag voor het eerst hoger is dan € 5.000,-.

Proces ondernemer

3.3.1         Ondernemer kan zich via het platform, e-mail of telefoon bekend maken bij Aygodutch. Ondernemer ontvangt van Aygodutch een mail met de benodigde informatie om een beoordeling te maken wat betreft de haalbaarheid van het verkrijgen van de benodigde financiering. Ondernemer verplicht zich de juiste, volledige  en geen misleidende informatie te verstrekken.

 • Indien alle gevraagde gegevens compleet zijn van de ondernemer, zal het profiel en het aanbod op het platform geplaatst worden. Aygodutch behoudt zich te allen tijde het recht voor om alsnog af te zien van plaatsing om voor haar moverende redenen. Plaatsing van een project op het platform geldt als een aanbod van een ondernemer aan investeerder(s), wat geldt voor een periode zoals vermeld wordt op het platform bij  het desbetreffende project. Het profiel zal maximaal 90 dagen op het platform staan. Deze periode kan in onderling overleg verlengd worden. Het is ondernemer niet toegestaan gedurende deze periode een campagne op een ander platform te starten. Gedurende deze periode zal er sprake zijn van exclusiviteit met betrekking tot het financieringstraject.
 • Teneinde een juiste keuze en beslissing te kunnen maken door investeerder zal voor zover mogelijk een recente balans en verlies- en winstrekening voorzien van een accountantsverklaring en voorgaande jaren vergelijk alsmede een businessplan ter beschikking worden gesteld. Investeerder kan hiermede een verloop en een beeld van de activa/passiva alsmede verdiencapaciteit vormen teneinde tot een weloverwogen beslissing te komen. Indien daar aanleiding toe is kan Aygodutch een ouderdomsanalyse van de crediteuren van de ondernemer uitvoeren teneinde het betalingsgedrag van de ondernemer te bepalen.
 • Ondernemer kan zich via het platform op de hoogte stellen van de voortgang van zijn project.
 • Indien het project 100% van de benodigde financiering heeft bereikt zal Aygodutch investeerders vragen het toegezegde bedrag over te maken op een rekening van Stichting derdengelden Aygodutch.  Na ondertekening van de schuldbekentenis en eventueel andere overeenkomsten zal (Stichting Derden Gelden) Aygodutch de binnengekomen bedragen overboeken op een bankrekening van ondernemer. (Stichting Derden Gelden) Aygodutch behoudt zich het recht voor om, ook indien aan alle voorwaarden is voldaan, de kredietsom niet over te maken aan ondernemer indien blijkt dat de toestand van de onderneming dermate is dat gevreesd moet of kan worden dat het voortbestaan van de onderneming of haar aflossingscapaciteit in gevaar is of kan komen zulks ter beoordeling van Aygodutch namens de investeerder(s). Aygodutch zal hiertoe vlak voor de overboeking van de gelden nog een check doen bij de Kamer van Koophandel teneinde te bepalen of de onderneming niet in staat van faillissement is of surceance van betaling is aangevraagd.
 • (Stichting Derden Gelden) Aygodutch zal zorgdragen voor de incassering van de maandelijkse aflossing en rente termijnen. Tevens zorgt Aygodutch voor het doorstorten van deze aflossing en rente aan investeerder(s).
 • Indien ondernemer een fatale betalingstermijn overschrijdt, heeft ondernemer eenmaal de mogelijkheid om alsnog binnen 5 dagen aan haar verplichtingen te voldoen. Blijft na deze 5 dagen de betaling uit dan zijn investeerders gerechtigd de vordering, met inachtneming van artikel 3.6 van deze algemene voorwaarden,  de gehele vordering uit handen te geven waarbij tevens aanspraak gemaakt kan worden op (buitengerechtelijke) incassokosten alsmede wettelijke rente.

Voorwaarden project

3.4.1         Onderneming dient een Nederlands rechtspersoon te zijn en de ondernemer dient minimaal 18 jaar,  handelingsbekwaam en bevoegd te zijn.

 • Minimale aanvraag voor financiering is € 100.000,–.
 • De looptijd van het krediet is minimaal 12 en maximaal 120 maanden.
 • Looptijd, rente en andere aanbiedingen zijn vrij te bepalen door de ondernemer. Investeerder is zich ervan bewust dat de ondernemer zelf deze voorwaarden van de overeenkomst van geldlening bepaalt en dat Aygodutch daarover geen advies heeft verstrekt en/of verantwoordelijkheid daarvoor draagt. Plaatsing van een project op de website houdt in dat het project voldoet aan de voorwaarden van Aygodutch, zoals gespecificeerd op de website.
 • Aygodutch zal alle gegevens met betrekking tot het project zoals financiele gegevens, voortgangsrapportages, leningsovereenkomsten, correspondentie en dergelijke minimaal 5 jaar bewaren nadat de laatste termijn door ondernemer aan investeerder is voldaan.

Verplichtingen ondernemer

3.5.1         Ondernemer zal investeerder(s) per kwartaal, via het besloten gedeelte van de website, op de hoogte houden van de voortgang van het project en onderneming.

 • Ondernemer zal jaarlijks, binnen drie maanden na afloop van het boekjaar, investeerder(s), via het besloten gedeelte van de website, inzicht geven in de balans en winst- en verliesrekening van het betreffende boekjaar.
 • Ondernemer verplicht zich ertoe de gelden enkel en alleen te gebruiken voor hetgeen in de projectomschrijving is omschreven. Aygodutch zal ervoor waken dat de omschrijving hiervan duidelijk en niet voor misverstand vatbaar is. Gedurende de looptijd van het project zal Aygodutch, indien en voor zover mogelijk, hierop toezien.
 • Ondernemer verplicht zich ertoe gedurende de looptijd niet zijn salaris en/of management fee te verhogen anders dan de jaarlijkse indexering tenzij dit uitdrukkelijk vermeld is in het aanbod.
 • Ondernemer verplicht zich ertoe gedurende de looptijd geen dividend of andere extra vergoeding uit te keren tenzij dit uitdrukkelijk vermeld is in het aanbod. Tevens verplicht ondernemer zich ertoe de verkregen gelden niet te gebruiken ter aflossing van enige rekeningcourant verhouding. Met gelieerde personen of ondernemingen.
 • Ondernemer en/of onderneming stellen, indien Aygodutch dit wenselijk of noodzakelijk acht, voldoende zekerheden tot terugbetaling van de lening.

3.6            Onmiddellijke opeisbaarheid van de lening

3.6.1         Het kredietbedrag  of, ingeval van aflossing, het nog niet afgeloste gedeelte daarvan en de rente, zijn zonder waarschuwing of ingebrekestelling en onverminderd de wettelijke rechten op ontbinding en schadevergoeding, onmiddellijk opeisbaar door investeerder(s), indien en zodra:

 • Ondernemer de meerderheid van de activiteiten staakt, de onderneming in het geheel staakt, de (dochter)onderneming geheel of grotendeels verkoopt, verhuurt, verpacht of overdraagt; enige toestemming, vergunning of registratie, benodigd door ondernemer of enig van haar groepsmaatschappijen voor het drijven van de onderneming, komt te vervallen, wordt geweigerd of wordt ingetrokken;
 • Voor of door ondernemer faillissement wordt aangevraagd; ondernemer surseance van betaling aanvraagt of een betalingsregeling met schuldeisers treft;
 • Ingeval van ontbinding van de ondernemer;
 • Ondernemer met een niet tot haar groep behorende vennootschap fuseert of onderwerp wordt van zuivere splitsing of (af)splitsing naar een vennootschap, of de zeggenschap in ondernemer anderszins ingrijpend wijzigt al dan niet als gevolg van een aandelenoverdracht aan een niet tot haar groep behorende vennootschap;
 • Ondernemer enige som ter zake van aflossing of rente, verschuldigd uit hoofde van onderhavige overeenkomst, niet uiterlijk op de vervaldatum voldoet;
 • Op een aanzienlijk deel van de (bedrijfs)middelen van ondernemer executoriaal beslag wordt gelegd, of indien een daarop gelegd conservatoir beslag niet binnen dertig dagen zal zijn opgeheven casu quo vervallen;
 • Ondernemer enige wezenlijke op haar, uit hoofde van deze overeenkomst, rustende verplichting niet, niet volledig of niet stipt nakomt.
 • Ondernemer of haar rechtsopvolger(s) onder algemeen titel is/zijn verplicht investeerder(s) via Aygodutch terstond in kennis te stellen indien ten minste een van de voornoemde gevallen zich voordoet.

3.6.2         Indien een van de voorgaande gevallen zich voordoen machtigt investeerder bij voorbaat Aygodutch om uitvoering te geven tot inning van de lening. Kosten die hierbij gemaakt worden zullen verhaald worden op ondernemer. Mocht blijken dat dit niet mogelijk is zal investeerder de kosten hiertoe dragen

Overige bepalingen voor investeerder

3.7.1      Investeerder kan zijn lidmaatschap te allen tijde middels een schrijven opzeggen. Alle verplichtingen, rechten en voorwaarden aangegaan voor het opzeggen van het lidmaatschap blijven geldig ook na opzegging. Investeerder kan op basis van het opzeggen zijn reeds geïnvesteerde bedragen niet terstond opeisen.

 • In geval van beëindiging, ongeacht de reden daarvan, zal Aygodutch het account per datum van beëindiging ontoegankelijk maken en van haar systemen verwijderen, behoudens de informatie die Aygodutch in het kader van enige wettelijke verplichting dient te bewaren.
 • Het lidmaatschap kan buitenrechtelijk en met onmiddellijke ingang opgezegd worden in het geval een der partijen: a. surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement komt te verkeren, haar activiteiten staakt of anderszins ophoudt te bestaan. B. Indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een of meer van haar verplichtingen en deze voortduurt nadat de desbetreffende partij reeds eenmaal in gebreke is gesteld.
 • Investeerder aanvaardt dat hij geen zeggenschap zal hebben in de onderneming.
 • Aygodutch is wegens beëindiging van het lidmaatschap nooit enige schadevergoeding verschuldigd.
 • Investeerder kan het bedrag dat geïnvesteerd is niet terugvorderen van ondernemer behoudens:
 1. hetgeen bepaald is in de schuldbekentenis van ondernemer en het daarbij horende aflossingsplan.
 2. hetgeen gesteld is in artikel 3.6

Artikel 4. Vergoedingen

Vergoedingen te betalen door ondernemer

4.1.1      Alvorens het profiel op het platform van Aygodutch wordt geplaatst, is ondernemer een eenmalige fee verschuldigd van € 1.495,– exclusief btw.

 • Indien aan alle voorwaarden is voldaan en (Stichting Derden Gelden) Aygodutch overgaat tot overboeking van de kredietsom aan ondernemer, is ondernemer een fee verschuldigd van 1 – 5%, afhankelijk van de omvang van de lening en de bewerkelijkheid van de aanvraag exclusief btw. Ondernemer geeft Aygodutch toestemming deze fee bij de overboeking van de gelden direct te verrekenen.
 • Gedurende de looptijd van de lening is ondernemer aan Aygodutch een fee verschuldigd van 0.05 – 0.25% (van de hoofdsom) per kwartaal.

Vergoedingen te betalen door investeerder

4.2.1      Inschrijven en aanmaken van het account bij Aygodutch is gratis.

4.2.2     Over het daadwerkelijk geïnvesteerde bedrag is investeerder een fee verschuldigd van 0,9% zonder BTW.  Investeerder geeft Aygodutch toestemming deze fee bij de doorboeking van de eerste aflossing direct te verrekenen.

Artikel 5. Aansprakelijkheid en vrijwaringen:

 • Alhoewel Aygodutch met uiterste zorg streeft naar betrouwbaarheid, volledigheid en accuraatheid van alle gegevens op het platform, alsmede overige diensten, correspondentie, uitlatingen en dergelijke kan zij niet instaan voor de juistheid hiervan. Aygodutch is op geen enkele manier direct dan wel indirect verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.
 • Aygodutch is niet aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens verstrekt door ondernemer en/of
 • Aygodutch is nimmer aansprakelijk voor de nakoming van enige betalingsverplichting van ondernemer en/of investeerder, alsmede is Aygodutch nimmer aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit de investeringen zoals, doch niet uitsluitend het verlies hiervan.
 • Investeerder en ondernemer vrijwaren Aygodutch tegen alle vorderingen, aansprakelijkheden, schade (zowel direct als indirect), verliezen en dergelijke welke ontstaan als gevolg van het gebruik van het platform, overige diensten en uitlatingen van Aygodutch.
 • De verplichtingen van Aygodutch zijn steeds inspanningsverbintenissen en uitdrukkelijk geen resultaatsverbintenissen, behoudens voor zover uitdrukkelijke schriftelijk het tegendeel is overeengekomen en het overeengekomen resultaat duidelijk en ondubbelzinnig is omschreven.
 • Aygodutch houdt het platform zoveel mogelijk in stand en beschikbaar. Aygodutch heeft het alleenrecht om te besluiten tot het stilleggen van de website, het platform of enig deel daarvan, om welke reden dan ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving of toestemming.
 • Aygodutch verplicht zich jegens investeerder tot het administratief bijhouden van alle projecten waaraan investeerder deelneemt en alle correspondentie daaromtrent minimaal 5 jaar te bewaren na afloop van het project
 • Aygodutch biedt een platform voor crowdfunding. Op de website komen vraag en aanbod samen, Aygodutch heeft geen enkele inhoudelijke betrokkenheid bij de investering via de website, anders dan dat zij het door haar opgestelde “acceptatiebeleid Aygodutch” hanteert en ten grondslag legt aan de beoordeling van ieder nieuw project en de bepaling van de risicoclassificatie. Het “acceptatiebeleid Aygodutch” zal mogelijk van tijd tot tijd wijzigen en tussen partijen zal het acceptatiebeleid gelden zoals door investeerder is aanvaard op het moment van inschrijving. Aygodutch beoordeelt uitdrukkelijk niet de winstverwachting van ondernemer. Investeerder kan jegens Aygodutch dan ook geen rechten ontlenen aan het feit dat het via de website mogelijk is een investering in ondernemer te doen. Een beslissing tot het doen van een investering is volledig voor eigen rekening en risico van investeerder. Het al dan niet voortbestaan van Aygodutch tast de contractuele relatie(s) tussen ondernemer en investeerder(s) niet aan; deze blijft/blijven onverwijld in stand en van kracht.
 • Aygodutch is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de niet-beschikbaarheid van de website en/of het platform, onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, inherent aan het verspreiden van informatie via internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatiediensten door Aygodutch of door investeerder aan Aygodutch.
 • De in voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade aantoonbaar het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Aygodutch of diens leidinggevenden.

Artikel 6. Vertrouwelijkheid en privacy:

6.1         Ondernemer, investeerder en Aygodutch verplichten zich jegens elkaar:

 • Dat de verstrekte en nog te verstrekken informatie die is opgenomen onder het afgesloten gedeelte van het platform niet openbaar gemaakt zal worden aan anderen, dan aan eigen, direct bij een eventuele investering in de onderneming betrokken belanghebbenden en eigen adviseurs ter zake, welke betrokkenen zich uiteraard eveneens dienen te houden aan de geheimhoudingsplicht.
 • Dat de informatie opgenomen onder het afgesloten gedeelte als strikt vertrouwelijk zal worden behandeld en dat alle voorzorgsmaatregelen genomen zullen worden, teneinde deze vertrouwelijkheid te waarborgen voor nu en in de toekomst.
 • Dat de informatie alleen voor het daartoe geëigende doel zal worden gebruikt, namelijk een beoordeling van de onderhavige onderneming, met het oog op investering hierin.

6.2         Aygodutch respecteert de privacy van alle gebruikers van haar platform en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die verschaft wordt vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken de gegevens om het proces zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Mocht Aygodutch de gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, dan is zij verplicht daarvoor toestemming te vragen. Aygodutch zal persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van het onderhavige.

6.3         Op de inhoud van de projecten rusten intellectuele eigendomsrechten van ondernemers en/of diens licentiegevers. Tenzij anders vermeld, krijgt investeerder uitsluitend het recht om deze informatie in te zien, te downloaden en/of te printen met het oog op het overwegen van het verrichten van crowdfunding en is voor ieder ander gebruik voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemers die de informatie hebben verstrekt, vereist.

Artikel 7. Overige bepalingen:

 • Als een van deze voorwaarden nietig is of wordt zullen de andere bepalingen volledig van kracht blijven.
 • Op alle (rechts)verhoudingen, afspraken en overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Aygodutch en/of haar aandeelhouders zijn te allen tijde bevoegd de rechten en plichten over te dragen aan een derde partij. Partijen stemmen bij voorbaat in bij een dergelijk besluit tot overdracht.