Klachtenprocedure

Definities

In deze klachtenprocedure wordt verstaan onder:

AygoDutch BV.: onderneming actief op het gebied van crowdfunding

De klager: degene die een klacht indient en/of diens gemachtigde

Klacht: elke schriftelijke uiting welke door klager wordt bedoeld als zijnde een klacht

 

Melding aan directie

Alle schriftelijke uitingen van derden die als klacht kunnen worden uitgelegd, worden terstond ter kennis gebracht van de directie.

Klachtenbehandeling

De behandeling van elke klacht geschiedt door de directie.

Klachtendossier

Voor elke klacht wordt door de directie een speciaal klachtendossier gemaakt.

Bevestiging

Binnen 48 uur na ontvangst van de klacht wordt de consument schriftelijk bevestigd dat de klacht is ontvangen en door de directie in behandeling is genomen. In de bevestiging wordt opgenomen:

  • De datum waarop de klacht werd ontvangen.
  • Korte omschrijving van de inhoud van de klacht.
  • Wijze waarop de directie de klacht gaat onderzoeken.
  • Termijn waarop verwacht wordt dat er nader contact met de klager zal worden opgenomen. In beginsel dient getracht te worden elke klacht binnen maximaal 6 weken af te handelen.
  • Naam directielid die klacht in behandeling heeft.
  • De wijze waarop de directie voor verdere contacten over de klacht door klager benaderd kan worden.

Beoordeling

Nadat de directie meent voldoende informatie te hebben ingewonnen om tot een verantwoord oordeel te komen over de ingediende klacht wordt contact opgenomen met de klager. Bij voorkeur wordt getracht om te komen tot een persoonlijk gesprek met klager. Indien klager hier geen prijs op stelt wordt klager schriftelijk geïnformeerd over het oordeel van de directie. Indien de directie klager schriftelijk informeert over haar oordeel dan bevat de brief minimaal de volgende gegevens:

  • Het oordeel van de directie over de klacht van klager.
  • De eventuele vervolgacties die de financiële dienstverlener richting klager zal ondernemen.
  • Informatie over de geschillencommissie waartoe klager zich kan wenden indien deze meent dat de klacht niet correct is behandeld.