Zekerheden

De Stichting Zekerheden AygoDutch waakt namens de investeerders over de zekerheden, die geldnemers verstrekken aan de Stichting ter dekking van de gevraagde geldlening. Deze zekerheden kunnen bestaan uit:

Hoofdelijke aansprakelijkheid (al dan niet in privé)

Hoofdelijke aansprakelijkheid betekent dat de geldnemer aansprakelijk is voor de gehele schuld. Zijn er bijvoorbeeld twee geldnemers hoofdelijk aansprakelijk in privé, dan zijn beiden voor de gehele schuld aansprakelijk. In het geval van het niet nakomen van de betaalverplichtingen van de lening, kan de Stichting Zekerheden AygoDutch deze gaan uitwinnen. De hoofdelijke aansprakelijkheid in privé als moreel, materieel of deels materieel.

Materieel betekent dat de (mede)geldnemer of borgsteller meer bezit dan het leenbedrag of het borgbedrag waarvoor hij tekent. Deels materieel betekent dat de (mede)geldnemer of borgsteller 50% tot <100% bezit heeft ten opzichte van het leenbedrag of het borgbedrag waarvoor hij tekent. Is voorgaande niet het geval dan is het (mede)hoofdelijkheid of de borgstelling moreel. De (mede)geldnemer of borgsteller heeft in dat geval <50% bezit ten opzichte van het leenbedrag of het borgbedrag waarvoor hij tekent.

Hypotheekrecht

Het recht van hypotheek is een zekerheidsrecht op een registergoed, zoals een woning of een schip. Komt de geldnemer zijn betaalverplichtingen niet na, dan mag AygoDutch als hypotheekhouder het pand gedwongen verkopen – een uitspraak van een rechter is hierbij niet nodig. Als het pand eenmaal is verkocht dan mag Aygodutch haar vordering met voorrang op de opbrengst van het pand verhalen, nog vóór alle andere crediteuren

Pandrecht

Het recht van pand is een zekerheidsrecht op alles wat geen registergoed is. Dit zijn roerende zaken (bijvoorbeeld bedrijfsinventaris of voorraden) en rechten (bijvoorbeeld vorderingen, banksaldi, intellectueel eigendom, verzekeringen, huurpenningen of aandelen). De waarde van het onderpand kan fluctueren. Wanneer de geldnemer niet aan de betaalverplichting voldoet, kan door executoriale verkoop het onderpand verkocht worden, zonder tussenkomst van een rechter. Het pandrecht wordt vastgelegd in een pandakte met als pandhouder namens de investeerders de Stichting Zekerheden AygoDutch. De pandakte wordt door AygoDutch geregistreerd bij de Belastingdienst, evenals de periodieke updates van de (balans)waarde van de betreffende activa.

Bankgarantie

Een bankgarantie is een contract waarin een bank onvoorwaardelijk en onherroepelijk garandeert om een bedrag aan de begunstigde te betalen, indien daarop aanspraak wordt gemaakt. De bankgarantie kan niet eenzijdig worden ingetrokken zolang deze begunstigd is aan de investeerders van AygoDutch. De gelden die door de bank gegarandeerd worden, staan op een rekening geblokkeerd. De geldnemer kan deze gelden niet aanwenden voor andere doeleinden zolang de bankgarantie van kracht is.

Non-dividendverklaring

Aandeelhouders (B.V.), vennoten (V.O.F.), bestuurders (Stichting) of ondernemers (Eenmanszaak) verklaren in deze overeenkomst dat zij bijvoorbeeld geen dividenden zullen uitkeren, geen/beperkte management fee zullen onttrekken, of geen kapitaal zullen terugstorten. Daarmee worden geldstromen beheersbaar en wordt het risico op een te krappe vrije cashflow verkleind.

Morele zekerheden

De persoonlijke borgtocht wordt normaliter beschouwd als een morele zekerheid, tenzij de geldnemer kan aantonen, dat de borgtocht volwaardig is, dat wil zeggen dat de geldnemer de verplichting uit hoofde van de borgtocht aantoonbaar kan nakomen. Bijvoorbeeld door middel van een IB/VB aangifte, of banktegoeden of andere vermogensbestanddelen.